اثر کاربرد پاكلوبوترازول بر رشد رويشي و زايشي زردآلوي رقم «لاسجردي»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر کاربرد پاکلوبوترازول بر رشد رويشي و زايشي زردآلوي رقم (لاسجردي) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم و فنون باغباني ايران

تعداد صفحات :13

در این پژوهش پاکلوبوترازول در 4 غلظت 0, 1, 5/1 و 5/2 گرم ماده موثر برای هر درخت هنگام تمایز جوانه ها (تیر ماه) به صورت کاربرد خاکی در سال های 1384 و 1385 روی زردآلوی رقم (لاسجردی) استفاده شد. صفت های مورد بررسی شامل دوره گل دهی, باروری, ویژگی های کمی میوه و رشد رویشی بودند. بر اساس نتایج به دست آمده شروع گلدهی در همه تیمارها نسبت به شاهد یک تا دو روز زودتر آغاز شد. در ویژگی های کمی میوه شامل طول میوه, طول هسته, حجم و وزن میوه در اثر اعمال تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نشد, در حالی که عرض میوه و عرض هسته در تیمار کاربرد پاکلوبوترازول به صورت معنی داری افزایش یافت و باعث تغییر فرم میوه به حالت کروی تر گردید. درصد تشکیل میوه اولیه در تیمارهای پاکلوبوترازول به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. همچنین مقدار رشد رویشی سرشاخه ها بسته به نوع تیمار پاکلوبوترازول 40 تا 50% نسبت به شاهد کاهش معنی دار داشت.
کلید واژه: پاکلوبوترازول, تشکیل میوه, زردآلو, شاخص گلدهی

لینک کمکی