ارزش سونوگرافي پاور داپلر رنگي در تشخيص پيلونفريت حاد در كودكان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزش سونوگرافي پاور داپلر رنگي در تشخيص پيلونفريت حاد در کودکان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: عفونت ادراری از عفونت های مهم و شایع دوران کودکی است. در ارزیابی کودکان مشکوک به عفونت ادراری به خصوص در سنین پایین, گاه علایم بالینی و آزمایش ها کمک کننده نیستند و پزشک ناچار از به کار بردن روش های تصویربرداری برای تشخیص پیلونفریت حاد است. هدف: مطالعه به منظور تعیین ارزش سونوگرافی پاور داپلر رنگی کلیه در تشخیص پیلونفریت حاد در کودکان انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 80 کودک 2 ماهه تا 14 ساله با علایم بالینی یا آزمایشگاهی مشکوک به پیلونفریت حاد بستری در بخش کلیه کودکان بیمارستان رازی کرمانشاه در سال های 1384-1385 انجام شد. بیماران با سونوگرافی پاور داپلر رنگی و همچنین اسکن DMSA بررسی شدند. بدین ترتیب که 160 واحد کلیه با این دو روش تصویربرداری بررسی شده و حساسیت, ویژگی, ارزش اخباری مثبت و منفی سونوگرافی پاور داپلر رنگی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: از 160 واحد کلیه مورد بررسی, در 75 کلیه (%46.9) با سونوگرافی پاور داپلر رنگی و در 89 کلیه (%55.6) با اسکن DMSA یافته های مثبت به نفع پیلونفریت حاد مشاهده شد. بنابراین, حساسیت روش سونوگرافی پاور داپلر در مقایسه با اسکن DMSA در تشخیص پیلونفریت حاد کودکان حدود %66.3 و ویژگی آن %77.5 بود. ارزش اخباری مثبت این روش %78.7 و ارزش اخباری منفی آن %64.7 بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها, سونوگرافی پاور داپلر رنگی روش مناسبی برای تشخیص پیلونفریت حاد کودکان نیست.
کلید واژه: اولتراسونوگرافی, پیلونفریت, عفونت های مجرای ادرار, کودکان, کلیه, رادیوایزوتوپ

لینک کمکی