بررسي تغييرهاي فيزيومورفولوژيک سبزفرش هاي بومي و خارجي، در تنش خشکي و آبياري دوباره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تغييرهاي فيزيومورفولوژيک سبزفرش هاي بومي و خارجي, در تنش خشکي و آبياري دوباره :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم و فنون باغباني ايران

تعداد صفحات :16

کمبود آب در شرایط کنونی یک موضوع بحرانی و حیاتی برای بیشتر کشورهای واقع در مناطق خشک و بیابانی است. این پژوهش به منظور بررسی پاسخ های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی تحت تنش خشکی, به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل در سال 1385 به اجرا درآمد. دو رقم از سبزفرش های خارجی ((استارلت) از .Schreb arundinacea Festuca و (باربال) از .perenne Lolium L) و یک توده بومی (Festuca arundinacea) از شهرستان قوچان در شش سطح آبیاری 1- تنش متوسط (50% ظرفیت زراعی), 2- تنش شدید (25% ظرفیت زراعی), 3- آبیاری و رشد دوباره از تیمار 25% ظرفیت زراعی و به همراه سه گروه از گلدان ها ی آبیاری کامل (Fc) که به عنوان شاهد همزمان با هریک از سه سطح تنش نمونه برداری شدند, تیمارهای این آزمایش را تشکیل می دادند. نتایج نشان داد که توده بومی چمانواش بلند تحت تنش شدید خشکی با 15 برابر افزایش نسبت به شاهد, بیشترین میزان پرولین را در خود انباشته کرد که در نتیجه آن می توانست با میانگین 2/81% بالاترین مقادیر محتوای نسبی آب برگ را به خود اختصاص دهد. همچنین از نظر نشت الکترولیتی از یاخته ها نیز مشخص شد که سبزفرش های تجاری چمانواش بلند و چچم به ترتیب با 38% و 48% در مقایسه با توده بومی خسارت بیشتری را متحمل شدند.ویژگی های فیزیولوژیک یاد شده به همراه افزایش 85% نسبت ریشه به شاخساره در توده بومی, این سبزفرش را در برابر تنش های شدید خشکی بسیار مقاوم نشان داد.
کلید واژه: بازپروری, پرولین, تنش خشکی, سبزفرش های بومی نشت الکترولیت

لینک کمکی