حداقل غلظت مهاري پنوموكك هاي جدا شده در بيمارستان هاي زنجان نسبت به آنتي بيوتيك ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن حداقل غلظت مهاري پنوموکک هاي جدا شده در بيمارستان هاي زنجان نسبت به آنتي بيوتيک ها :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: شیوع مقاومت دارویی در پنوموکک رو به افزایش است و عوارض آن به اختلال در درمان پزشکی و بالا رفتن هزینه و بدتر شدن پیش اگهی منجر می شود. هدف: مطالعه به منظور تعیین مقاومت دارویی در پنوموکک های جدا شده در بیمارستان های زنجان انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از اسفند 1385 تا آبان 1386در دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد. 57 نمونه کشت مثبت پنوموکک از بیمارستان های بهشتی, ولی عصر, مرکز ریوی و آزمایشگاه بوعلی از نظر حداقل غلظت مهاری داروهای پنی سیلین, سفتریاکسون و وانکومایسین مورد آزمایش قرار گرفتند. داده ها با آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: 57 بیمار شامل 25 مرد و 32 زن بررسی شدند. میانگین سنی آنها 2.86±49.4 سال بود. 32 نفر بیماری زمینه ای داشتند. سویه های پنوموکک در %42.1 آنها حساس به پنی سیلین در %42.1 موارد نیمه حساس و در %15.8 موارد مقاوم بودند. %91.2 حساس به سفتریاکسون بودند. تمام موارد نسبت به وانکومایسین حساس بودند. ارتباط معنی دار بین بیماری زمینه ای و حساسیت به سفتریاکسون دیده شد (P=0.003) . نتیجه گیری: به علت مقاومت بالای پنوموکک به پنی سیلین توصیه می شود که سفتریاکسون به عنوان خط اول درمان مورد استفاده قرار گیرد و در صورت مشاهده مقاومت, وانکومایسین تجویز شود.
کلید واژه: پنومونی, پنی سیلین ها, سفتریاکسون, وانکومایسین, مقاومت دارویی, آنتی بیوتیک ها

لینک کمکی