مروري بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مروري بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :41

جنس زالزالک از نظر ریخت شناسی, تاکسونومی عددی و تاکسونومی شیمیایی در شرق و شمال شرق ایران مورد مطالعه قرار گرفت. بیش از 80 نمونه تازه جمع آوری شده از محل های مختلف به همراه 50 نمونه هرباریومی بررسی شدند. در مطالعه ریخت شناسی تمام اندام های رویشی و زایشی مورد مطالعه قرار گرفتند و برای نمونه ها کلید شناسایی تهیه شد. در مطالعه تاکسونومی عددی 85 صفت ریخت شناسی اندازه گیری شدند و با روش UPGMA با نرم افزار NTSYS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بررسی تاکسونومی شیمیایی از کروماتوگرافی کاغذی استفاده شد و 41 لکه با استفاده از اشعه UV و بخار UV+NH3 تشخیص داده شدند. بر اساس نتایج این تحقیق, نمونه های مورد مطالعه در 13 آرایه گونه و تحت گونه, پنج سری و یک بخش قرار گرفتند. C. microphylla با داشتن صفاتی چون (فرم رویشی درختچه ای, خار های فراوان, گل آذین چتری شکل, شاخه ها و گل آذین فاقد کرک, میوه قرمز روشن, کاسبرگ ها روی میوه افراشته) از دیگر سری ها کاملا جدا شده و به عنوان یک سری جدید به نام ser. Microphyllae Arjmandi پیشنهاد می شود. همچنین تغییراتی نیز در سطوح مختلف رده بندی آرایه ها حاصل شده است. نتایج مطالعات فلاونوییدی تا حدود زیادی منطبق بر نتایج تاکسونومی عددی بوده و طبقه بندی کریستنسن را تایید می کنند.
کلید واژه: ریخت شناسی, تاکسونومی عددی, کموتاکسونومی, فلاونویید, زالزالک, ایران

لینک کمکی