تنوع ژنتيكي قارچ هاي اندوفيت از جنس Neotyphodium در سه گونه از گندميان ايران با استفاده از نشانگر هاي مولكولي AFLP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تنوع ژنتيکي قارچ هاي اندوفيت از جنس Neotyphodium در سه گونه از گندميان ايران با استفاده از نشانگر هاي مولکولي AFLP :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :16

در این پژوهش, تنوع ژنتیکی قارچ های اندوفیت از جنس Neotyphodium در گندمیان Festuca arundinacea, F. pratensis و Lolium prenne با استفاده از نشانگر های مولکولی AFLP مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور قارچ های اندوفیت از غلاف برگ گیاهان جدا و خالص سازی شدند. بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی قارچ های اندوفیت جنس Neotyphodium انتخاب گردید. ترکیب آغازگری IS3/IS1 با قارچ های انتخابی, باند 444 جفت بازی که اختصاصی جنس Neotyphodium است را تکثیر نمود که موید شناسایی درست مورفولوژیک جنس قارچ های مورد نظر بود. تجزیه خوشه ای بر اساس نشانگر های مولکولی AFLP با هشت ترکیب آغازگری جدایه های اندوفیت را به طور کامل به سه دسته, منطبق با میزبان گیاهی, تقسیم کرد. همچنین بررسی ضرایب تشابه, فاصله ژنتیکی کمتری را بین N. lolii و N. uncinatum نسبت بهN. coenophialum اثبات کرد. سطوح متفاوت پلوییدی میزبان های گیاهی به خوبی تناقض به وجود آمده در دسته بندی قارچ ها را توجیه می نماید.
کلید واژه: گندمیان, قارچ Neotyphodium, Festuca, همزیستی, AFLP

لینک کمکی