تنوع جمعيتي درمنه دشتي در ايران بر اساس صفات كمي برگ و بذر و ارتباط آن ها با شرايط رويشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تنوع جمعيتي درمنه دشتي در ايران بر اساس صفات کمي برگ و بذر و ارتباط آن ها با شرايط رويشگاهي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :22

به منظور بررسی تنوع جمعیتی درمنه دشتی (Artemisia sieberi) بر اساس صفات کمی برگ و بذر, 34 جمعیت از این گونه واقع در 10 استان کشور انتخاب گردید. در هر یک از رویشگاه های فوق, پنج پایه به طور تصادفی انتخاب شد و جهت بررسی صفات برگ در فصل بهار و برای تعیین صفات بذر در فصل پاییز شاخه هایی از آن ها جدا شد. مهم ترین خصوصیات اقلیمی و خاکی رویشگاه این جمعیت ها نیز مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گروه بندی جمعیت ها با استفاده از صفات مورد بررسی از تجزیه خوشه ای به روش Complete با فاصله اقلیدوسی در نرم افزار Minitab استفاده گردید. سپس خصوصیات اقلیمی, ارتفاعی و خاکی بر اساس گروه بندی به دست آمده تجزیه واریانس شدند.جمعیت های A. sieberi بر اساس صفات کمی برگ ها و بذر ها با استفاده از روش تجزیه خوشه ای به پنج گروه تقسیم شدند. تجزیه واریانس این صفات نشان داد که بین آن ها از لحاظ کشش, مساحت, وزن تر, وزن خشک و رطوبت برگ, وزن هزار دانه, طول و عرض بذر اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1.0 درصد, از نظر قطر بذر اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد و از نظر خاکستر برگ اختلاف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد وجود دارد.همچنین تجزیه واریانس خصوصیات اقلیمی, ارتفاعی و خاکی رویشگاه های A. sieberi بر اساس گروه بندی جمعیت ها در دندروگرام حاصل از این صفات نشان داد که بین گروه ها از لحاظ میزان بارندگی سالانه اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1.0 درصد و از نظر متوسط حداکثر دما, حداکثر مطلق دما و کربن آلی اختلاف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد وجود دارد. از بین صفات مورد مطالعه وزن خشک, وزن تر, مساحت و رطوبت برگ بیشترین تاثیرپذیری (پلاستیسیتی) و صفات طول و عرض بذر و ضخامت برگ کمترین تاثیرپذیری را نسبت به تغییرات شرایط رویشگاهی نشان دادند.
کلید واژه: استپ درمنه, صفات مورفولوژیکی, تجزیه خوشه ای, پلاستیسیتی, ایران

لینک کمکی