اثر مقادير مختلف كربنات و سولفات كلسيم بر حركت باکتري سودوموناس فلورسنس در ستون هاي شني غيراشباع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر مقادير مختلف کربنات و سولفات کلسيم بر حرکت باکتري سودوموناس فلورسنس در ستون هاي شني غيراشباع :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :13

در سالهای اخیر حرکت باکتری های بیماریزا در خاک به عنوان عاملی در آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خاک با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خود عامل مهمی در انتقال و پالایش باکتری ها محسوب می شود. کربنات کلسیم و سولفات کلسیم دو کانی مهم خاک در مناطق خشک و نیمه خشک هستند که تاثیر آنها بر حرکت باکتری ها در خاک مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش اثر کربنات کلسیم با مقادیر صفر, 5, 10 و 20 درصد و سولفات کلسیم با مقادیر صفر, 5 و 10 درصد (در مخلوط با شن) بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون های شنی با شرایط رطوبتی غیراشباع بررسی شد. طرح مورد استفاده, فاکتوریل دو فاکتوره در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بود. مخلوط های مذکور را در سیلندرهای پیرکس به طول و قطر به ترتیب 20 و 7 سانتیمتر ریخته و شرایط ماندگار جریان غیراشباع در آنها ایجاد شد. سپس سوسپانسیون با غلظت 10 و 6 باکتری سودوموناس فلورسنس در سانتیمتر مکعب به صورت تزریق پله ای روی ستون ها اعمال شد. غلظت باکتری در سوسپانسیون خروجی تا حجم تجمعی خروجی 5 برابر حجم آب منفذی (PV) اندازه گیری شد. مقدار کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر میزان باکتری خروجی موثر بودند. بیشترین میزان خروجی باکتری مربوط به نمونه شاهد (شن) و کمترین میزان خروجی مربوط به سطح 20 درصد کربنات کلسیم بود. افزایش مقدار کربنات کلسیم سبب کاهش معنی دار میزان خروج باکتری از ستون های شن شد. اثر کربنات کلسیم بر آلودگی زه آب ستون ها در حجم های آب خروجی 0.25PV, 0.5PV, 1PV, 2.5PV و 5PV در سطح آماری 1 درصد معنی دار شد, ولی اثر تیمار سولفات کلسیم برای هیچ یک از حجم های آب خروجی در سطح آماری 5 درصد معنی دار نشد. منحنی های رخنه بخوبی نشان دهنده کاهش میزان خروج باکتری با افزایش مقدار سولفات کلسیم و بویژه کربنات کلسیم بود. نتایج این تحقیق حاکی از قدرت بالای کانی های کربناته و سولفاته در پالایش باکتری های بیماری زاست, به طوری که می توانند موجب کاهش انتقال باکتری و آلودگی آبهای زیرزمینی شوند.
کلید واژه: کربنات کلسیم, سولفات کلسیم, حجم آب منفذی, منحنی رخنه, سودوموناس فلورسنس, شرایط جریان غیراشباع

لینک کمکی