نقش اقتصاد سياسي در ساختار فضايي تهران و پيرامون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش اقتصاد سياسي در ساختار فضايي تهران و پيرامون :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :18

نواحی کلانشهرها تبلور سازمان فضایی با پیوندهای طبیعی, اجتماعی, اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی نسبت به یکدیگر و محیط طبیعی و فعالیت اجتماعی, اقتصادی در چارچوب روابط متقابل انسان و محیط در درون نظام اجتماعی - اقتصادی مسلط زمان شکل یافته اند. افزایش تعداد کلانشهرها, نمودی از تمرکز فوق العاده جمعیت در فضاهای معین در کشورهای در حال توسعه است که عموما به رقابت های نابرابر اقتصادی در فضا نسبت داده شده است. به عبارتی وجود فضاهای تجهیز شده در نقاطی معدود و به طور عمده در مرکز این کشورها, گرایش به تمرکز سرمایه, فعالیت و جمعیت را در قطب های معینی تشدید کرده است. بنابراین ساخت وکارکرد نظام اقتصادی - اجتماعی در نظام های مختلف سیاسی حاکم در جهان بازتاب فضایی متفاوتی را بروز می دهد. از این رو برای ریشه یابی تحولات ساختار فضایی کلان شهرها و پیرامون آنها به تحلیل ساخت و کارکرد نظام های اقتصادی - اجتماعی حاکم بر آنها پرداخته شده است. به این ترتیب تحولات ساختار فضایی تهران و پیرامون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تبیین آن به تحلیل نقش اقتصاد سیاسی در دوره های زمانی مختلف پرداخته شده است. در اقتصاد رانتی مفهوم (رانت), به درآمدهایی اطلاق می شود که از خارج به داخل کشور جریان می یابند, بدون آن که برای آنها هیچ گونه سرمایه گذاری اجتماعی, و یا فعالیت کارایی, متقابلا صورت گرفته باشد. در این میان معیار دولت رانتی, کسب درآمد بیش از 42 درصد ناشی از رانت که غالبا منشا خارجی دارد, دانسته می شود و از آنجا که در ایران همواره درآمدهای دولت ناشی از صادرات نفت بیش از این میزان بوده است. بنابراین می توان ماهیت دولت و اقتصاد ایران را از سنخ نفتی دانسته که بر اثر این رانت, ساختار کلانشهر تهران و پیرامون نیز دچار دگرگونی شده است و این موضوع, بویژه از دهه 1350 تا کنون تاثیرگذارتر بوده است.
کلید واژه: ساخت و کارکرد, اقتصاد سیاسی, ساختار فضایی, کلانشهر و پیرامون

لینک کمکی