ارزيابي آلودگي صدا در شهر خرم آباد به منظور ارايه راهكارهاي اجرايي جهت كنترل و كاهش آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي آلودگي صدا در شهر خرم آباد به منظور ارايه راهکارهاي اجرايي جهت کنترل و کاهش آن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :18

هدف اصلی این تحقیق بررسی آلودگی صوتی شهر خرم آباد و ارایه راهکارهای اجرایی برای کنترل و کاهش آن است. در این مطالعه 38 ایستگاه به منظور بررسی و اندازه گیری میزان تراز صدا در شبانه روز در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و نمونه برداری ها در اواسط دو فصل بهار و تابستان 1386 و در هر فصل, یک هفته صورت پذیرفت. اندازه گیری ها به صورت روزانه (7 صبح الی 10 شب) و شبانه (10 شب الی 7 صبح) بودند. مشخصه های اندازه گیری شده صدا در ایستگاههای نمونه برداری Leq,Lmax,Lmin وSpl بودند, سپس با استفاده از فرمول TNI, LN, (L1, L10, L50, L90), Ldn نیز محاسبه شد. میانگین تراز معادل صوت به دست آمده از ایستگاههای نمونه برداری با مقادیر استاندارد صدای ایران مقایسه شدند, که در تمامی ایستگاهها این مقادیر بیش از حدود استاندارد ایران بود. مشخصه های صدای اندازه گیری شده در دو فصل بهار و تابستان و همچنین در هر فصل به صورت جداگانه در روز و شب, همچنین ایستگاههای نمونه برداری به تفکیک سه منطقه شهرداری از لحاظ مشخصه های مذکور مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از نتایج مهم این تحقیق, تهیه نقشه های همترازی صدا برای مشخصه های Leq, Lmax, Lmin, Ldn و Sq1 در هر دو فصل بهار و تابستان (روزانه و شبانه جداگانه) است که مناطق بحرانی از لحاظ آلودگی صدا در نقشه های مذکور مشخص شد. علاوه بر این در این بررسی 500 پرسشنامه بین افراد توزیع شد, نتایج آنالیز آماری پرسشنامه های صدا مشخص کرد, بین متغیر گروه مردان و بروز عصبانیت و بین متغیر گروه زنان و متغیر بروز سردرد ناشی از سرو صدای ناشی از ترافیک در هر دو فصل رابطه معنی داری وجود دارد, ولی بین گروههای مختلف سنی و از خواب پریدن, شاخص های نارضایتی, یا آزردگی مانند وجود تمرکز حواس, تداخل گفت وگو, بروز عصبانیت, بروز سردرد و بروز هیجان ارتباط معنی داری در هر دو فصل مشاهده نشد. در پایان با توجه به نتایج حاصل از اندازه گیری و مقایسه آن با مقادیر استاندارد, نتایج حاصل از پرسشنامه های سلامت و با توجه به روش های مربوط به آلودگی صوتی که در سایر کشورها استفاده شده, نسبت به ارایه راهکارهای مناسب اقدام شد. از جمله این راهکارها پیشنهاد تعریض بعضی خیابان ها بود که با نظر کارشناسان و بررسی موارد اصولی صورت گرفت.
کلید واژه: آلودگی صوتی, خرم آباد, نقشه های همترازی صدا, راهکار, پرسشنامه های صدا

لینک کمکی