ارزيابي توان اكولوژيك جنگل هاي حوضه هاي آبخيز دوهزار و سه هزار شمال ايران با استفاده از GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي توان اکولوژيک جنگل هاي حوضه هاي آبخيز دوهزار و سه هزار شمال ايران با استفاده از GIS :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :16

اکوسیستم های جنگلی که طی زمان های متمادی به صورت فعلی درآمده اند نقش موثری در حفظ تعادل و برقراری موازنه طبیعت دارند و بهره گیری از این منابع باید با مطالعه دقیق خصوصیات رویشگاه و تعیین توان اکولوژیک آنها صورت پذیرد. ارزیابی سرزمین در واقع شامل پیش بینی یا سنجش کیفیت سرزمین برای کاربری خاص از نظر تولید, آسیب پذیری و نیازمندی های مدیریت است که این سنجش با مقایسه ویژگی های اکولوژیکی و مدل های اکولوژیکی ساخته شده برای کاربری موردنظر انجام می پذیرد. در این تحقیق, پس از مطالعه, شناسایی و نقشه سازی عوامل اکولوژیکی اعم از عوامل فیزیکی (شامل فیزیوگرافی و توپوگرافی؛ ارتفاع, شیب, خاک, سنگ مادر, بارندگی, دما و...) و عوامل زیستی (شامل تراکم پوشش گیاهی, رویش سالانه, ارزش گونه های گیاهی و...) که در کاربری جنگلداری موثرند در حوضه های آبخیز 33 و 34 (دو هزار و سه هزار), به کمک سامانه, اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد. سپس به کمک مدل اکولوژیک جنگلداری مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل سیستمی, توان اکولوژیک حوضه های مذکور بر اساس منطق بولین مشخص شد. برای این کار, در هر یک از طبقات هفت گانه مدل فوق, شرایط و ویژگی های مناسب در حوضه ها با کد 1 و بقیه با کد صفر مشخص شدند. سپس با ضرب لایه ها, ارزیابی توان جنگلداری برای هر هفت طبقه مناطق مناسب برای هر طبقه جنگلداری مشخص شد و نتایج حاکی از وجود پنج طبقه اول و عدم وجود طبقات 6 و 7 مدل های جنگلداری ایران در حوضه مورد مطالعه اند که از پنج طبقه اول, سهم طبقه 3 از همه بیشتر است.
کلید واژه: ارزیابی توان اکولوژیک, کاربری جنگلداری, منطق بولین, توان رویشگاه, سامانه اطلاعات جغرافیایی

لینک کمکی